Loading, please wait...

 
 
   
 

แบบฟอร์มส่งผลการเรียน : สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีชื่อในใบส่งเกรด

ใบแจ้งแก้ไขรายงานผลการเรียน(ใบส่งเกรด)

แบบฟอร์มส่งผลการเรียน : เปลี่ยนผลการเรียนจากระดับคะแนน "I"

                                          ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
                                        เรื่อง กำหนดส่งผลการเรียนออนไลน์
                                     ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

       ๑. อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนออนไลน์ สามารถบันทึกผลการเรียนออนไลน์และทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันส่งผลการเรียนออนไลน์ได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
       ๒. ให้อาจารย์ผู้สอน ส่งผลการเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.พบ.(เสาร์ - อาทิตย์) ภาคพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยและนักศึกษาตกค้าง ดังนี้ 

             นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ยืนยันส่งผลการเรียน ตั้งแต่
                   
วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
           

             นักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษา ยืนยันส่งผลการเรียน ตั้งแต่
                   วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

      

สามารถดูประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

เวลากำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์  ๓/๒๕๕๙ ได้ที่นี่

 

รหัสผ่านสำหรับการส่งเกรดของภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๙
คณาจารย์ทุกท่านสามารถขอรับรหัสสำหรับการส่งเกรดได้ที่
คณะที่สังกัด

 

หาก Login ด้วย Username ใหม่ (7 ตัว)
แล้วไม่พบรายวิชาที่สอน ขอความกรุณาติดต่อ ITDS ด่วน
เบอร์โทร 02 5448561

 

   
 
           
   
 
แจ้งปัญหาเกรดออนไลน์
Java Script Error
การตั้งค่าหน้ากระดาษในการพิมพ์ Browser Internet Expoler
แนะนำการใช้งาน หากมีปัญหาการใช้งาน Internet Expoler สามารถใช้งาน Chrome หรือ Firefox ในการกรอกข้อมูลได้

การบันทึกไฟล์ เป็น CSV ไฟล์  
วิธีปัดเศษคะแนนจุดทศนิยม ด้วย Excel 
 
ดาวโหลดคู่มือการประเมินผล
ดาวโหลดคู่มือเพิ่มเติม
ดาวโหลดตัวอย่างไฟล์ที่ Import
ดาวโหลด Google Chrome
Zip File for Android  
หรือ Grade Online for Android  
 
       

หากมีปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อ 02-544-8561 หมายเลขภายใน 48561

แจ้งปัญหาเกรดออนไลน์

Login
User ID
 
Password
 
 


 
แนะนำ : แสดงผลที่ 1024x768 ด้วย Internet Explorer 8.0 ขึ้นไป Copyright ® 2011-2016
ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Information Technology Development and Service Center Phranakhon Rajabhat University
2.5.00.20110201